Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
284
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
3
Paspauskite M mygtuk¹.
Ekrane atsiras apdorojimo patvirtinimo 
langas.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Develop images as shot] (Plëtoti 
nuotrauk¹ kaip fotografavim¹) 
arba [Develop images with 
modified settings] (Plëtoti 
nuotrauk¹ su koreguotais 
nustatymais).
Norint tiksliai apibrëžti parametrus, išrinkite [Develop images with 
modified settings] (Plëtoti nuotrauk¹ su koreguotais nustatymais). 
Deataliau žiûrëkite „Parametrø smulkus apibûdinimas“ (285 psl.). 
Ekrane atsiras parametrø išrinkimo meniu langas. 
5
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2345) norëdami 
pasirinkti [Recorded Pixels] 
(Árašomo vaizdo raiška) ir 
[Quality Level] (Kokybës 
laipsnis).
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
MENU
OK
OK
Develop images as shot
Develop images with
modified settings
RAW
RAW
JPEG
JPEG
MENU
Recorded Pixels
Recorded Pixels
OK
12
M
K-r_OPM_LIT.book  Page 284  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM