Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
285
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
7
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pasirinkti RAW vaizdai yra apdoroti 
ir išsaugoti kaip nauji vaizdai.
Smulkiai apibûdinami parametrai RAW vaizdø apdorojimui.
Gali bûti pakeisti šie parametrai.
Parametrø smulkus apibûdinimas
Parametras
Value
Puslapis
Recorded Pixels 
(Raiška)
E (4288×2848)/J (3936×2624)/
P (3072×2048)/i (1728×1152)
Quality Level 
(Kokybës lygis)
C (Geriausia), D (Geresnë), 
E (Gera)
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
Bright (Šviesu)/Natural (Natûralu)/Portrait 
(Portretas)/Landscape (Kraštovaizdis)/
Vibrant (Gyvas)/Muted (Prislopintas)/
Bleach Bypass (Balinimo vengimas)/
Reversal Film (Reversinë juosta)/
Monochrome (Vienspalvis)
White Balance (Baltos 
spalvos balansas) 
F (Auto)/G (Daylight (Saulës 
šviesa))/H (Shade (Šešëlis))/^ (Cloudy 
(Debesuota))/J
D (Fluorescent Light 
Daylight Color (Liuminescenciniø lempø 
šviesa (Dienos šviesa)))/J
N (Fluorescent 
Light Daylight White (Liuminescenciniø 
lempø šviesa (Balta šviesa)))/
J(Fluorescent Light Cool White 
(Liuminescenciniø lempø šviesa (Mëlyna 
šviesa)))/J
L (Fluorescent Light Warm 
White (Liuminescenciniø lempø šviesa 
(Šilta šviesa)))/I (Tungsten Light 
(Kaitriniø lempø šviesa))/L (Blykstë)/
f/K (Manual (Rankinis))
Cancel
Save as
MENU
Selected images are saved
as new files
 
RAW
JPEG
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 285  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM