Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
286
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
*1 Nebus galima nustatyti, jeigu RAW failai buvo árašyti daugkartinës ekspozicijos režimu.
*2 Pasirinkimas galimas tik naudojant suderinamus objektyvus. (229 psl.)
1
4 žingsnyje 282 psl. paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
23), 
išrinkite parametr¹, kurá norite 
pakeisti.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), pakeiskite 
reikšmæ.
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5) parodyti ekrano Baltos spalvos 
balanso ir Áprasto vaizdo nustatymus.
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
Sensitivity (Jautrumas)
-2.0 iki +2.0
High-ISO NR (Aukštas 
ISO NR)
Auto/Off (Išjungta)/Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Shadow Correction 
(Šešëliø korekcija)
Off (Išjungta)/Low (Žemas)/Medium 
(Vidutinis)/High (Aukštas)
Distortion Correction 
(Iškraipymø korekcija) 
Išjungta/Ájungta
Lat-Chromatic-Ab Adj 
(Chromatiniø oberacijø 
korekcija) 
Išjungta/Ájungta
Color Space (Spalvø 
paletë)
sRGB/AdobeRGB
Parametras
Value
Puslapis
MENU
12
M
sRGB
sRGB
RAW
RAW
JPEG
JPEG
OK
100-0001
ISO
NR
File Format
File Format
K-r_OPM_LIT.book  Page 286  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM