Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
287
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
RAW vaizdas yra apdorotas ir išsaugomas kaip naujas vaizdas.
• Jûs negalite išsaugoti foninio vaizdo ar naudoti Digital Preview su White 
Balance ir Custom Image.
• Ekrane parodyti matavimus, kai baltos spalvos balansas nustytas 
K (Manual (Rankinis)), spauskite mc mygtuk¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 287  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM