Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
28
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Kai fotografuojama, rodomas bûsenos ekranas su funkcijø nustatymais. 
Jûs galite pakeisti ekrano rodym¹ spausdami M mygtuk¹. 
  Bûsenos ekranas
(Èia yra atvaizduojami visi objektai paaiškinimo tikslais. Tikrasis atvaizdavimas 
gali skirtis.)
Fotografavimo režimas
P
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
200
JPEG
12
M
[
37
]
Custom Image
Bright
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
Bûsenos ekranas
M
Valdymo panelë
Tušèia
M
M
1
2
9
10
8
8
11
12
14
8
15
16
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
13
3 4
5
6 7
P
SHIFT
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
2000
2.8
±1.0
G1A1
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
1600
JPEG
1
Fotografavimo režimas (99 psl.)
2
AE Lock (132 psl.)
3
Intervalinis fotografavimas (162 psl.)
Skaitmeninis filtras (166 psl.)/
Skaitmeninis filtras (169 psl.)/
HDR Fotografavimas (227 psl.)/
Kryžminis apdorojimas (234 psl.
Vaizdas (231 psl.)/ Kryžminis 
apdorojimas (234 psl.)
Fokusavimo režimo ženklelis 
AE matavimas (125 psl.)
Baterijos bûklë (50 psl.)
E-disko vadovas
Išlaikymo ženklelis
10 Diafragmos reikšmë
11 ISO AUTO
12 Jautrumas (107 psl.)
13 EV kompensacija (127 psl.)/
Ekspozicijos breketingas (129 psl.)
14 EV juosta
15 Blykstës ekspozicijos 
kompensavimas (86 psl.)
16 Baltos spalvos balanso 
pareguliavimas (223 psl.)
17 Fotografavimo bûdo režimas 
18 Baltos spalvos balansas (218 psl.)
19 Išrinkti AF tašk¹ (141 psl.)
20 Jautrumas (107 psl.)
21 Blykstës režimas (80 psl.)
22 Failo formatas (212 psl.)
23 JPEG Recorded Pixels (210 psl.)
24 JPEG Quality (211 psl.)
25 Shake Reduction (153 psl.)
26 Likusiø vaizdø skaièius/
| mygtuko valdymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 28  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM