Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
290
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Kaip naudotis nustatymø meniu
Išrenkami pagrindiniai meniu punktai susijæ su fotoaparatu [R Set-up] 
(Nustatymas) meniu. 
[R Set-up 1-4] (Nustatymas) meniu lange atlikite šiuos nustatymus.
Fotografavimo/Atkûrimo režimu paspauskite 
3 mygtuk¹ 
ir naudodamiesi keturkrypèiu selektoriumi (45) ar e-disku 
atvaizduokite [R Set-up 1-4] (Nustatymas) meniu.
Detalesnë naudojimo informacija aprašoma „Naudojantis meniu“ (40 psl.).
Nustatymø meniu punktai
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
R1
Language/
(Kalba)
Naudojama pasirinkti kalb¹, kuria 
ekrane bus atvaizduojami meniu 
langai ir áspëjamieji pranešimai.
Date Adjustment 
(Datos nustatymas)
Nustatomas datos formatas ir laikas.
World Time 
(Pasaulio laikas)
Nustatykite vietos dat¹ ir laik¹ ekrane, 
kad jie galëtø bûti rodomi kartu 
su vietiniu laiku keliaujant.
Text Size 
(Šrifto dydis)
Nustatykite teksto dydá elemento 
pasirinkto atitinkamai meniu ekrane.
Beep 
(Pyptelëjimas)
Jungiamas pypsëjimo tonas on/off 
ir keièiasi jo garsumas.
Guide Display 
(Vadovo 
atvaizdavimas)
Nustatomas indikatoriø atvaizdavimas 
ekrane.
Status Screen 
(Bûsenos ekranas)
Nustatykite ekrano spalv¹ bûsenos 
ekrane ir valdymo panelëje.
K-r_OPM_LIT.book  Page 290  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM