Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
291
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
R2
Brightness Level 
(Ryškumo lygis)
Pakeièiamas ekrano ryškumas.
LCD Color Tuning 
(Skystøjø kristalø 
ekrano spalvø 
derinimas)
Reguliuojama ekrano spalvos.
Video Out 
(Videosignalo 
išëjimas)
Nustato išvesties format¹, kai sujungtas 
su AV prietaisu video jungtimi.
USB Connection 
(USB sujungimas)
USB sujungimo režimui išrinkite (PC) 
nuostat¹.
Folder name 
(Aplanko 
pavadinimas)
Nustatykite aplanko pervadinimo 
sistem¹ nuotraukø išsaugojimui.
Create New Folder 
(Naujo aplanko 
sukûrimas)
Sukuria nauj¹ aplank¹ SD atminties 
kortelëje.
Copyright 
Information 
(Autoriniø teisiø 
informacija)
Nustato fotograf¹ ir autorines teises, 
kurios átraukiamos á Exif.
R3
Auto Power Off 
(Automatinis 
maitinimo 
išsijungimas)
Laiko nustatymas, iki fotoaparatas 
persijungs á energijos taupymo režim¹.
AA Battery Type 
(AA Baterijos tipas)
Išrenkamas AA baterijø tipas, kurios 
turi bûti naudojamos fotoaparate. 
Reset (Atšaukimas) Atstatomos visos nuostatos.
R4
Pixel Mapping 
(Pikseliø 
žymëjimas)
Planavimas ir koregavimas bet kokiø 
aptiktø pikseliø CMOS jutiklyje.
Dust Alert (Dulkiø 
áspëjimas)
Aptinkamos dulkës, prilipusios prie 
CMOS jutiklio.
Dust Removal 
(Dulkiø 
pašalinimas)
Yra nuvalomas CMOS jutiklis, 
já pajudinant.
Sensor Cleaning 
(Jutiklio valymas)
Veidrodis yra fiksuojamas viršuje, 
kad bûtø galima nuvalyti CCD. 
Format 
(Sužymëjimas)
SD atminties kortelës sužymëjimas.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 291  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM