Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
293
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
SD atminties kortelës sužymëjimas
Naudodamiesi šiuo fotoaparatu, suformatuokite (initialize) nenaudot¹ SD 
atminties kortelæ arba naudot¹ kortelæ kitu aparatu reikia suformatuoti.
Sužymëjimo metu bus ištrinti visi SD atminties kortelëje saugomi 
duomenys.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Format] 
(Sužymëjimas) ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Format] (Sužymëjimas) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2) norëdami apsirnkti 
[Format] (Sužymëjimas).
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Prasidës sužymëjimo procesas.
Pasibaigus sužymëjimo procesui, 
meniu langas, kuris buvo išrinktas 
prieš sužymëjim¹ atsiras ekrane.
• Negalima išimti SD atminties kortelës, vykstant jos sužymëjimo procesui. 
Kortelë gali bûti sugadinta ir nebetinkama naudojimui.
• Sužymëjimo metu yra ištrinami visi duomenys, taip pat apsaugoti 
arba neapsaugoti. Bûkite rûpestingi.
Kai SD kortelë sužymëta, atminties kortelei priskiriamas “K-r” vardas. 
Kai W prijungimas prie kompiuterio, SD kortelë atpažástama keièiamas 
diskas “K-r” vardu. (320 psl.)
OK
Format
Cancel
Format
All data will be deleted
OK
Formatting
Formatting
K-r_OPM_LIT.book  Page 293  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM