Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
294
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Nustatykite datos ir laiko parodymus, 
o taip pat pasirinkite atvaizdavimo 
format¹
Jûs galite fotoaparato pypsëjim¹ ájungti ar išjungti, ar pakeisti garsum¹. 
Gamyklinë nuostata yra O (Ijungta), ir garsumo lygis [3]. Gali bûti nustatyti 
sekantys šeši elementai.
• Fokuse
• AE-L (AE užrakinimo garsas)
• Self-timer (Užrakto paleidimo laikmatis)
• Remote Control (Nuotolinis valdymas)
• Vieno paspaudimo bylos formatas (veikimo garsas kai [One Push File 
Format] (Vieno paspaudimo formatas) priskirtas | mygtukas)
• Spausk OK 1 sek. (veikimo garsas kai keièimas AF taškas yra galimas 
ar ne)
1
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Beep] 
(Pyptelëjimas) ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Beep 1] (Pyptelëjimas) meniu langas. 
2
Paspauskite keturkrypèiu selektoriumi (3) ir 
naudodamiesi keturkrypèiu selektoriumi (
45
reguliuokite gars¹. 
Pasirinkite iš šešiø lygiø. Kai nustatyta 0, jûs galite išjungti pypsëjim¹.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
pageidaujam¹ punkt¹. 
Pasukite ratuk¹ norëdami pamatyti 
[Beep 2] (Pyptelëjimas) nustatymus. 
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite 
(Ijungta) arba P (Išjungta).
Perspëjimo nustatymai
Beep
Volume
In-focus
AE-L
Self-timer
Remote Control
One Push File Format
MENU
1
2
K-r_OPM_LIT.book  Page 294  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM