Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
295
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
5
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Jûs galite pakeisti pradinës datos ir laiko parametrus, ir nustatyti 
atvaizdavimo format¹. Pasirinkite [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] arba [yy/mm/dd] 
datai atvaizduoti, pasirinkite [12h] (12-valandø) arba [24h] (24-valandø) 
atvaizdavimo metod¹. 
Nustatyti [Date Adjustment] (Datos 
nustatymas) [R Set-up 1] (Nustatymas) 
meniu (290 psl.).
Data ir laikas išrinktas „Pradinis nustatymas“ (64 psl.), tarnauja kaip data 
ir laikas jûsø užprogramuotoje vietoje.
[World Time] (Pasaulio laikas) atvykimo nuostata suteiks galimybæ 
atvaizduoti ekrane vietinæ dat¹ ir laik¹, jeigu jûs keliaujate po užsiená.
1
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [World 
Time] (Pasaulio laikas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [World Time] (Pasaulio laikas) meniu langas.
Datos ir laiko keitimas
Pasaulio laiko nustatymas
MENU
/
00 00
:
/
/
/
24h
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
/
/
2010
01
01
mm dd yy
K-r_OPM_LIT.book  Page 295  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM