Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
296
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45) pasirinkite 
(Destination (Atvykimo vieta)) 
ar 
W (Hometown (Namø 
miestas)) [Setting the Time] 
(Laiko nustatymas).
Ši nuostata pakeis dat¹ ir laik¹ vadovo 
atvaizdavimo ekrane ir valdymo panelëje. 
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Išrinkimo rëmelis pajudës ties X (Atvykimo vietos nustatymas).
4
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Ekrane atsiras [X Destination] (Atvykimo vieta) meniu langas.
5
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
atvykimo miest¹.
Pasukdami e-disk¹, pakeiskite region¹.
Ekrane atsiras išrinktojo miesto esamasis 
laikas, vieta ir laiko skirtumas. 
6
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3) norëdami 
pasirinkti [DST] (Vasaros laikas).
7
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite 
(Ijungta) arba P (Išjungta).
Išrinkite O, jeigu atvykimo vietoje yra naudojamas vasaros laikas (DST).
8
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Atvykimo vieta išsaugoma ir fotoaparatas grážta á [World Time] (Pasaulio 
laikas) ekran¹.
9
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
World Time
Setting the Time
Destination
London
Hometown
New York
MENU
16 00
:
10 00
:
Destination
DST
London
Cancel
MENU
 +06:00
16:00
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 296  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM