Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
297
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
• Išsamesnë informacija apie miestus yra pateikta „Pasaulio laiko s¹rašas 
• 2 žingsnyje išrinkdami W (Hometown (Namø miestas)), išrinkite miest¹ 
ir DTS nustatym¹.
• X atsiras vadovo ekrane ir valdymo ekrane jei [Setting the Time] (Laiko 
nustatymas) nustatytas X (Destination (Atvykimo vieta)). (27 psl.
• Jeigu jûs [Setting the Time] (Laiko nustatymas) persijungëte á X (Destination 
(Atvykimo vieta)), videosignalo išëjimo (265 psl.) nuostata pasikeis á nuostat¹ 
pagal nutylëjim¹ pagal miest¹. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 297  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM