Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
2
• Negalima žiûrëti tiesiogiai á saulæ, prie fotoaparato pritvirtinus teleobjektyv¹. 
Žiûrint tiesiai á saulæ galite sugadinti akis. Žiûrint tiesiai á saulæ per teleobjektyv¹, 
gali bûti pažeistas jûsø regëjimas.
• Jeigu aparatas ëmë rûkti arba skleisti neáprast¹ kvap¹, reikia nedelsiant baigti 
naudotis fotoaparatu, išimti baterij¹ arba atjungti kintamos srovës adapterá 
ir kreiptis á artimiausi¹ PENTAX serviso centr¹. Draudžiama toliau naudotis 
fotoaparatu, nes tai gali tapti gaisro arba elektros smûgio priežastimi.
• Nedëkite savo piršto virš blykstës, paleisdami blykstæ. Jûs galite nudegti piršt¹.
• Neuždenkite blykstës, gali ivykti spalvos pakitimas.
• Nesiøskite duomenø per infraredinæ jungtá nukreipus á akis. Tai gali sukelti akiø 
regëjimo sutrikimus ar kitaip sužaloti. 
• Kai kurios fotoaparato dalys eksplotavimo metu ášyla, todël pabrëžtina, kad prie 
šiø daliø lieèiantis ilg¹ laik¹, kyla grësmë nusideginti santykinai žema temperatûra.
• Jei buvo pažeistas skystøjø kristalø ekranas, bûkite atidûs, kad jûsø nesužeistø stiklo 
šukës. Tai pat reikia pasirûpinti, kad skystieji kristalai nepatektø ant jûsø odos, á aká 
ar burn¹.
• Priklausomai nuo jûsø prigimties arba fiziniø savybiø, naudojantis fotoaparatu gali 
pradëti niežëti rankos, atsirasti išbërimai arba iškilti pûslës. Tokiu atveju atsiradus 
šiems požymiams, baikite naudotis fotoaparatu ir iškart kreipkitës á gydytoj¹.
 Áspëjimas
• Galima naudoti tik išskirtinai šiam fotoaparatui skirt¹ kintamosios srovës adapterá 
ir kroviklá su tam tikrais srovës ir átampos parametrais. Naudojant nepritaikyt¹ šiam 
fotoaparatui kintamosios srovës adapterá arba kitokiø parametrø kintamosios 
srovës adapterá, kyla gaisro ir elektros smûgio pavojus arba fotoaparatas gali 
bûti sugadintas. Numatyta átampa yra 100 - 240V AC.
• Draudžiama prietais¹ ardyti arba modifikuoti. Tai gali tapti gaisro ir elektros smûgio 
priežastimi.
• Jeigu prietaisas ëmë rûkti arba skleisti neáprast¹ kvap¹, reikia nedelsiant baterijos 
kroviklá arba adapterá atjungti iš tinklo lizdo ir kreiptis á PENTAX serviso centr¹. 
Toliau naudojantis prietaisu iškyla gaisro ir elektros smûgio pavojus.
• Jeigu vanduo pateko á prietaiso vidø, pasikonsultuokite su PENTAX serviso centru. 
Toliau naudojantis prietaisu iškyla gaisro ir elektros smûgio pavojus.
• Perkûnijos metu iškart baterijos kroviklá arba kintamosios srovës adapterá atjunkite 
iš tinklo lizdo ir daugiau nejunkite. Priešingu atveju jûs galite sugadinti prietais¹, 
iškyla gaisro ir elektros srovës pavojus. 
• Elektros laid¹ nuvalykite skudurëliu, jeigu jis pasidegë dulkëmis. Priešingu atveju 
iškyla gaisro pavojus.
• Siekiant sumažinti rizikos pavojø, prašome naudoti tik CSA/UL sertifikuot¹ maitinimo 
laid¹, laido tipas yra SPT-2 arba didesnës apkrovos, mažiausiai NO.18 AWG variná, 
kurio vienas galas yra kištukinio tipo (su specifine NEMA konfigûracija), o kitas galas 
yra nekištukinio tipo (su IEC nepramoninio tipo konfigûracija) arba ekvivalentišk¹.
Apie baterijø kroviklá ir kintamosios srovës adapterá
K-r_OPM_LIT.book  Page 2  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM