Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
29
  Valdymo panelë
Paspauskite M mygtuk¹, esantá bûsenos ekrane, norëdami pakeisti 
nustatymus.
• Nustatymai negali bûti pakeisti ir atitinkamai nebus galima išrinkti esamuoju 
momentu fotoaparato nustatymo punkto.
• Pakeisti nustatymai ar vedlio atvaizdavimas kuriais galima valdyti yra ekrane 
pavaizduoti mëlynai (kai [Status Screen] (Bûsenos langas) [R Set-up 1] 
(Nustatymas) meniu nutatytas [Display Color 1] (Ekrano spalva)).
• Bûsenos ekranëlis išnyks, jei po paskutinës operacijos praeis 30 sekundžiø. 
Paspauskite M mygtuk¹, norëdami rodyti dar kart¹.
• Jei jokios operacijos nebus padarytos per 30 sekundžiø valdymo pulte, 
padëties ekranas vël pasirodys.
• Jei [Shooting Info Display] (Fotografavimo informacijos rodymas) nustatyta 
á O (Ijungta) režime [Memory] (Atmintis) (315 psl.) [A Rec. Mode 4] 
(Árašymo režimas) meniu ir tušèias ekranas pasirinktas, kit¹ kart¹ 
fotoaparatas ijungiamas ir pirmiausia parodomas tušèias ekranas. 
• [9999] yra didžiausias árašomø vaizdø skaièius, kuris gali bûti atvaizduojamas 
vaizdo ieškiklyje. Net jeigu árašomu vaizdø skaièius yra 10,000 arba daugiau, 
[9999] yra atvaizduojama. 
1
2
18
19
4
3
5
6
7
9
8
10
11
12
14
13
15
16
17
12
M
[
37
]
Custom Image
Bright
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
1
Funkcijos pavadinimas
2
Setting (Nustatymas)
3
Vartotojo vaizdas (231 psl.)
Kryžminis apdorojimas (234 psl.)
Skaitmeninis filtras (169 psl.)
HDR fotografavimas (227 psl.)
Shake Reduction (153 psl.)
AE matavimas (125 psl.)
AF režimas (137 psl.)
10 Išrinkti AF tašk¹ (141 psl.)
11 Apšvietimo korekcija (225 psl.)
12 Šešëliø korekcija (226 psl.)
13 Failo formatas (212 psl.)
14 JPEG Recorded Pixels (210 psl.)
15 JPEG Quality (211 psl.)
16 Iškraipymø korekcija (229 psl.)
17 Chromatiniø aberacijø korekcija 
18 Esamoji data ir laikas 
19 Likusiø vaizdø skaièius
K-r_OPM_LIT.book  Page 29  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM