Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
299
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Jûs galite pakeisti kalb¹, kuria bus atvaizduojami meniu langai, klaidingi 
pranešimai ir t.t.
Anglø k., prancûzø k., vokieèiø k., ispanø k., portugalø k., italø k., 
olandø k., danø k., švedø k., suomiø k., lenkø k., èekø k., vengrø k., 
turkø k., graikø k., rusø k., korëjieèiø k., kinø k. (tradicinæ ir supaprastint¹) 
ir japonø k. 
Nustatyti [Language/
u (Kalba)] [R Set-up 
1] (Nustatymas) meniu (290 psl.).
Regionas
City (Miestas)
Okeanija
Perth (Pertas)
Adelaide (Adelaidë)
Sydney (Sidnëjus)
Noumea (Numëja)
Wellington (Velingtonas)
Auckland (Ouklendas)
Pago Pago (Pagopago)
Rodymo kalbos nustatymas
Cancel
OK
OK
MENU
K-r_OPM_LIT.book  Page 299  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM