Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
300
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Ekrano ir meniu atvaizdavimo 
reguliavimas
Jûs galite nustatyti išrinktojo teksto meniu lange dydá [Standard] (Áprastinë) 
(áprastas atvaizdavimas) arba [Large] (Didelis) (padidintas atvaizdavimas). 
Nustatyti [Text Size] (Šrifto dydis) 
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu (290 psl.).
Nustatykite vadovo atvaizdavimo ekrane trukmæ, ájungus fotoaparato 
maitinim¹ arba kai yra pakeièiamas ekspozicijos režimas. (27 psl.)
Pasirinkite nuo [3 sec.] (3 s) (standartinis nustatymas), [10 sec.] (10 s), 
[30 sec.] (30 s) ir [Off] (Išjungta).
Nustatyti [Guide Display] (Vadovo 
atvaizdavimas) [R Set-up 1] 
(Nustatymas) meniu (290 psl.).
Šrifto dydžio nustatymas
Vadovo atvaizdavimo laiko nustatymas
MENU
1
2 3 4
English
3sec.
Date Adjustment
World Time
Text Size
Guide Display
Status Screen
Beep
Cancel
OK
OK
Standard
Large
Date Adjustment
World Time
Text Size
Guide Display
Status Screen
Beep
MENU
1
2 3 4
English
Cancel
OK
OK
3sec.
10sec.
30sec.
Off
K-r_OPM_LIT.book  Page 300  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM