Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
301
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Pradinio meniu nustatymo lentelë rodoma monitoriuje, kai paspaustas 
3 mygtukas.
1
Psirinkite [19. Save Menu Location] (Išsaugojimo meniu 
vieta) [
A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [19. Save Menu Location] (Išsaugojimo meniu vieta).
2
Naudokite keturkryptá selektoriø 
(
23) pasirinkite [Reset Menu 
Location] (Perkrovimo meniu 
vieta) ar [Save Menu Location] 
(Saugojimo meniu vieta) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹. 
3
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Pradinis nustatymas Rodoma meniu lentelë
1
Reset Menu Location 
(Išjungimo meniu vieta)
[A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) 
meniu ([Q Playback 1] (Atkûrimo 
režimas) meniu atkûrimo režime) rodoma 
pirmiausia. (gamyklinë nuostatata)
2
Save Menu Location 
(Išsaugojimo meniu 
vieta)
Paskutinis pasirinktas meniu langas 
rodomas pirmas.
19.
1
2
Save Menu Location
Reset Menu Location
Save Menu Location
Pressing the menu button
Cancel
MENU
accesses the last used
menu tab
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 301  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM