Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
302
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Galite nustatyti ekrano spalv¹ bûsenos ekrane ir valdymo panelëje.
1
Pasirinkite [Status Screen] (Bûsenos langas) [R Set-up 1] 
(Nustatymas) meniu ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras [Status Screen] (Bûsenos langas) meniu langas.
2
Naudokite keturkryptá selektoriø 
(
45), pasirinkite iš šešiø ekrano 
spalvø. 
3
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Galite keisti ekrano spalv¹ bûsenos ekrane ir valdymo panelëje.
Leidžia pasirinkti greitos peržiûros nustatymus. 
1
[A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Instant Review] (Greita peržiûra) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Instant Review] (Greita peržiûra) meniu langas.
Bûsenos ekrano nustatymas
Greitosios peržiûros atvaizdavimo 
nustatymas
1/
125
5.6
F
MENU
1
Status Screen
Display Color
K-r_OPM_LIT.book  Page 302  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM