Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
303
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5), o po to 
paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), pasirinkite 
rodom¹ laik¹.
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Histogram] (Histograma), [Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi 
zona) ar [Enlarge Instant Review] (Padidinta greita 
peržiûra) .
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), išrinkite 
arba P.
Kai [Enlarge Instant Review] (Padidinta greita peržiûra)  nustatytas O 
(gamyklinë nuostatata), jûs galite didinti vaizd¹ su e-disku. (243 psl.)
6
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Jûs galite sureguliuoti ekrano ryškum¹. Sureguliuokite parametr¹, 
kai sunku vaizd¹ matyti ekrane.
1
Pasirinkite [Brightness Level] (Ryškumo lygis) 
[
R Set-up 2] (Nustatymas) meniu ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Brightness Level] (Ryškumo lygis) meniu langas.
Ekrano ryškumo reguliavimas
Instant Review
MENU
Display Time
Histogram
Bright/Dark Area
Enlarge Instant Review
Cancel
OK
OK
1sec.
3sec.
5sec.
Off
K-r_OPM_LIT.book  Page 303  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM