Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
304
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), sureguliuokite 
vaizdo šviesum¹.
Galite pasirinkti 15 ryškumo lygiø.
Reikšmë nustatyta ±0 kai paspaustas 
| mygtukas.
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Jûs galite reguliuoti monitoriaus ekrano spalvas.
1
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange išrinkite 
[LCD Color Tuning] (Skystøjø kristalø ekrano spalvø 
derinimas) ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [LCD Color Tuning] (Skystøjø kristalø ekrano spalvø 
derinimas) meniu langas.
Monitoriaus spalvø reguliavimas
MENU
Brightness Level
±0
Cancel
OK
OK
+2
+2
K-r_OPM_LIT.book  Page 304  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM