Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
305
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
2
Reguliuojama spalva.
Septyni lygiai (225 pavyzdžiai) 
yra galimi G-M ir B-A ašyse.
Galimos operacijos
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Keturkryptis selektorius 
(23)
Reguliuojami spalvø tonai tarp žalios (G) 
ir gintaro (M) spalvos.
Keturkryptis selektorius 
(45)
Reguliuojami spalvø tonai tarp mëlynos (B) 
ir rausvai raudonos (A) spalvos.
| mygtukas
Atstato reguliuopjam¹ vertæ.
E-diskas
Rodomas išsaugotas vaizdas fone, todël 
jûs galite pakeisti spalv¹ peržiûrëti vaizd¹. 
Tai naudinga derinant spalvas su monitoriumi 
ir kompiuteriu.
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
OK
OK
Cancel
LCD Color Tuning
LCD Color Tuning
K-r_OPM_LIT.book  Page 305  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM