Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
306
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Aplanko/Failo numerio nustatymas
Jûs galite išrinkti kaip priskirti saugomiems vaizdams aplanko pavadinim¹. 
Nustatyti [Folder Name] (Aplanko 
pavadinimas) [R Set-up 2] (Nustatymas) 
meniu (291 psl.).
Sukurti nauj¹ aplank¹ SD kortelëje. Aplankas bus sukurtas sekanèiu 
numeriu, kaip aplankas kuri dabar naudojote.
1
Pasirinkite Create New Folder (Naujo aplanko sukûrimas) 
[
R Set-up 2] (Nustatymas) meniu ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras Create New Folder (Naujo aplanko sukûrimas).
Aplanko pervadinimo sistemos pakeitimas
Date 
(Data)
Du skaitmenys [month] ir [day], kada buvo nufotografuotas vaizdas 
yra priskirta aplanko pavadinimui [xxx_MMDD]. [xxx] yra nuoseklus 
numeris nuo 100 iki 999. [MMDD] (mënuo ir diena) atsiranda, 
priklausomai nuo atvaizdavimo stiliaus nustatymo [Date Adjustment] 
(Datos nustatymas) (295 psl.) meniu lange. (numatytas nustatymas)
Pavyzdžiui) 101_0125 : aplankams, su vaizdais, nufotografuotais 
sausio 25 dien¹ 
PENTX
Aplanko numeris yra priskiriamas [xxxPENTX].
Pavyzdžiui) 101PENTX
Naujø aplankø kurimas
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
USB Connection
Folder Name
MENU
1
2
3 4
NTSC
±0
MSC
Create New Folder
Copyright Information
Cancel
OK
OK
Date
PENTX
K-r_OPM_LIT.book  Page 306  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM