Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
307
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Create Folder] (Aplanko 
sukûrimas)  ir paspauskite 
mygtuk¹.
Aplankas sukurtas nauju skaièiu.
Jûs galite pasirinkti metod¹, kaip priskirti vaizdo failui numerá, kai jis yra 
išsaugomas naujame aplanke. Pasirinkite [File No.] (Failo numeris) 
[Memory] (Atmintis) (315 psl.) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas)meniu.
Tik vienas apalankas gali bûti sukurtas naudojant šá veiksm¹. Tušti aplankai 
negali bûti kuriami vienas po kito. 
Failo numerio nuostatos išrinkimas
O
Yra išsaugomas paskutinio vaizdo árašyto ankstesniajame aplanke failo 
numeris ir nuosekliai vaizdams yra priskiriami failo numeriai, net jeigu yra 
sukurtas naujas aplankas.
P
Pirmojo vaizdo failo numeris saugomas aplanke yra 0001 ir jis bus toks pat, 
kiekvien¹ kart¹ vaizdus saugojant naujame aplanke.
Kai išsaugomø vaizdø skaièius viršija 500, árašomi vaizdai yra padalijami 
á aplankus, kur kiekviename saugomi po 500 vaizdø. Taèiau fotografuojant 
Exposure Bracketing režimu, vaizdai bus árašomi á t¹ patá aplank¹, kol 
fotografavimas bus užbaigtas, net jei vaizdø skaièius viršija 500.
Create New Folder
Cancel
Create folder
Creates a new storage folder
with the following name:
101 PENTX
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 307  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM