Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
308
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Maitinimo pasirinkimas
Jûs galite nustatyti, kad fotoaparatas automatiškai išsijungtø, jeigu nëra 
atliekami jokie veiksmai. Pasirinkite iš [1 min.] (gamyklinis nustatymas), 
[3 min.], [5 min.], [10 min.], [30 min.] ar [Off] (Išjungta).
Nustatyti [Auto Power Off] (Automatinis 
maitinimo išsijungimas) [R Set-up 3] 
(Nustatymas) meniu (291 psl.).
Naudodamiesi fotoaparatu, nustatykite AA baterijø tip¹. Gamyklinë 
nuostata yra [Auto-detect] (Automatinis aptikimas). 
1
Pasirinkite [AA Battery Type] (AA baterijos tipas) 
[
R Set-up 3] (Nustatymas) meniu ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras [AA Battery Type] (AA baterijos tipas).
Nustatyti Maitinimo automatinio išsijungimo 
funkcija
• Maitinimo automatinio išsijungimo funkcija neveiks tokiose situacijose.
- kai šrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas Live View
- išrinkta skaidrë bus atkurta
- fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio su USB kabeliu
• Jei fotoaparatas išsijungs po laiko nustatymo, atlikite vien¹ iš sekanèiø 
veiksmø ájunti já.
- Ájunkite fotoaparat¹ vël.
- Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
- Paspauskite Q mygtuk¹, 
3 mygtuk¹, ar M mygtuk¹.
Nustatyti Battery Type
Auto Power Off
AA Battery Type
Reset
MENU
1 2
3
4
Cancel
OK
OK
1min.
3min.
5min.
10min.
30min.
Off
K-r_OPM_LIT.book  Page 308  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM