Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
30
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Fotoaparatas perjungia informacijos rodymo tip¹, kai paspaudžiate M 
mygtuk¹ atkûrimo metu.
Atkûrimo režimas
Standartinë
Yra atvaizduojamas nufotografuotas vaizdas, 
formatas ir indikatoriai. 
Histogramos 
atvaizdavimas
Užfiksuota nuotrauka ir histograma (Ryškumas/
RGB) yra pasirinkta. Negalimas video atkûrimo 
metu. (33 psl.)
Išsamios informacijos 
atvaizdavimas
Atvaizduojama detali informacija, kaip ir kada 
vaizdai buvo nufotografuoti. (31 psl.)
Informacijos atvaizdavimas 
išjungtas
Išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas.
Informacija, kuri¹ parodo iš pradžiø per atkûrim¹ yra tas pats kaip tas paskutinio 
atkûrimo ankstesnëje sesijoje. Jei [Playback Info Display] (Atkûrimo 
informacijos atvaizdavimas) nustatyta á P (Išjungta) i [Memory] (Atmintis)
(315 psl.) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu [Standard] (Áprastinë) 
ekranas visada rodomas, kai fotoaparatas ájungiamas. 
2000 F5.6
JPEG
1/
100-0001
100-0001
RAW
RAW
200
ISO
2000 F5.6
JPEG
1/
100-0001
100-0001
RAW
RAW
200
ISO
P
09/09/2010 10:00AM
100-0001
1/
2000
AF.A
12
M
G2
200
ISO
24mm
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
JPEG
AdobeRGB
A1
F5.6
+1.5
-0.5
DR
DR
200
200
Standartinë
M
M
M
M
Informacijos 
atvaizdavimas išjungtas
Išsamios informacijos 
atvaizdavimas
Histogramos atvaizdavimas
K-r_OPM_LIT.book  Page 30  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM