Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
309
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), pasirinkite 
baterijos tip¹ ir paspauskite 
mygtuk¹.
Išrinkus [Auto-detect] (Automatinis 
aptikimas), fotoaparatas automatiškai 
aptiks naudojamos baterijos tip¹.
3
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Jeigu baterijos tipas skiriasi nuo to, koks yra išrinktas naudojamo meniu 
nustatymuose, baterijos lygis nebus teisingai apibrëžtas. Prašome teisingai 
nustatyti [AA Battery Type] (AA baterijos tipas) baterijos tip¹. Paprastai nëra 
problemos, naudojantis automatiniu aptikimu [Auto-detect] (Automatinis 
aptikimas). Taèiau esant žemai temperatûrai ir naudojant baterijas, kurios 
buvo saugomos ilg¹ laiko tarp¹, nustatykite atitinkam¹ baterijos tip¹, kad 
fotoaparatas galëtø teisingai apibrëžti likusá baterijos lygá. 
Auto Power Off
1min.
MENU
1 2
3
4
AUTO
Cancel
OK
OK
AA Battery Type
Auto-detect
Nickel-Metal Hydride
Alkaline
Lithium
AUTO
AUTO
Ni-MH
AL
Li
K-r_OPM_LIT.book  Page 309  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM