Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
310
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Nustatant Fotografo informacija
Kameros tipas, fotografavimo aplinkybës ir kita informacija árašoma á Exif. 
Jûs galite áterpti fotografo informacij¹ á Exif.
1
Pasirinkite [Copyright Information] (Autoriniø teisiø 
informacija) [
R Set-up 2] (Nustatymas) meniu 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Copyright Information] (Autoriniø teisiø informacija) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45) išsirinkite 
ar P.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Photographer] (Fotografas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras teksto ávedimo langas.
4
Áveskite tekst¹.
Iki 32 abëcëlës raidžiø ir 
simboliø gali bûti ávesta.
Naudokite pridedam¹ „PENTAX Digital Camera Utility 4“ programinæ 
árang¹(324 psl.) norëdami peržiûrëti Exif informacij¹.
O
Áterpia autorines teises á Exif. 
P
Neáterpia autoriniø teisiø á Exif. 
(standartinis nustatymas)
Copyright Information
Embed Copyright Data
Photographer
Copyright Holder
MENU
Photographer
Cancel
Delete One Character
Enter
F i n i s h
OK
MENU
Teksto 
išrinkimo 
žymeklis
Teksto 
pakeitimo 
žymeklis
K-r_OPM_LIT.book  Page 310  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM