Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
311
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Galimos operacijos
5
Po teksto ávedimo, kursoriø 
nukreipkite á [Finish] (Užbaigti) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á [Copyright 
Information] (Autoriniø teisiø informacija) 
lang¹.
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23) norëdami 
pasirinkti [Copyright Holder] (Autoriniø teisiø laikymas) 
ir áveskite tekst¹ kaip [Photographer] (Fotografas).
7
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judina teksto pasirinkimo žymeklis.
E-diskas
Judina teksto išrinkimo žymeklis.
| mygtukas
Keièia raidžiø rašym¹ iš didžiosios ar mažosios.
4 mygtukas
Áveda simbolá su teksto ávedimo žymekliu.
K/i mygtukas
Ištrina árašyt¹ simbolá.
MENU
Copyright Information
Embed Copyright Data
Photographer
Copyright Holder
K-r_OPM_LIT.book  Page 311  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM