Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
312
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Naudojamas išrinkti DPOF nuostatas
Jûs galite áprastine tvarka atspausdinti SD atminties kortelëje saugomus 
vaizdus fotoateljë.
DPOF (Digital Print Order Format) nuostatos suteikia galimybæ apibrëžti 
pageidaujam¹ kopijø skaièiø ir ákomponuoti á vaizd¹ dat¹.
1
Atkûrimo režimu paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345) pasirinkite 
r (DPOF) ir paspauskite 4 mygtuk¹.
Ekranas nustatymu pakeitimui.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23) pasirinkite 
[Single Image] (Pavienis vaizdas) 
ar [All Images] (Visus vaizdus) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Kai [Single Image] (Pavienis 
vaizdas) pasirinktas žingsnyje 3, 
paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
45) norëdami 
nustatyti DPOF nustatymus.
• Nebus galima DPOF nuostatø taikyti RAW formato vaizdams.
• Jûs galite DPOF nuostatas priskirti iki 999 vaizdams.
MENU
All Images
Single Image
OK
OK
MENU
00
100-0105
100-0105
OK
Date
Date
Copies
Date
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 312  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM