Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
313
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite kopijø 
skaièiø.
Jûs galite nustayti iki 99 kopijø.
K atsiras dešinëje viršuj ekrano vaizdams su DPOF nustatymais. 
Atsisakyti DPOF nustatymø, nustatykite kopijø skaièiø [00].
6
Pasukite galiná ratuk¹ O 
ar 
norëdami pasirinkti 
datos spausdinimui.
Kartodami nuo 4 iki 6 žingsniø veiksmus, 
nustatykite DPOF kitiems vaizdams 
(iki 999). 
7
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
DPOF nuostata išrinktajam vaizdui yra išsaugoma ir fotoaparatas sugráš 
á atkûrimo režim¹.
O
Data bus áspausdinama.
P
Data nebus áspausdinama. 
• Priklausomai nuo spausdintuvo ar spausdinimo árangos, esanèios 
spausdinimo ateljë, datos parodymai gali bûti nespausdinami, 
net jeigu DPOF punktui data yra priskirta O (Ijungta) nuostata.
• Kopijø skaièiø nustatymas, pritaikytas visiems vaizdams ir pavieniams 
vaizdams yra atšaukiamas. Prieš spausdinim¹ patikrinkite, ar skaièius 
yra teisingas. 
MENU
01
100-0105
100-0105
OK
Date
Date
Copies
Date
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 313  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM