Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
314
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Defektuotu pikseliø korekcija CMOS 
Sensoriuje (Pikseliø sužymëjimas)
Pikseliø žymëjimas yra funkcija, kuri nurodo CMOS daviklyje aptiktø 
pikseliø paskirstym¹ ir koregavim¹. 
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Pixel 
Mapping] (Pikseliø išdëstymas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Pixel Mapping] (Pikseliø išdëstymas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2), išrinkite [Pixel 
Mapping] (Pikseliø išdëstymas), 
o po to paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Aptikti pikseliai bus sužymëti ir ištaisyti, 
ir ekrane vël atsiras meniu langas, 
kuris buvo prieš tai išrinktas.
Jeigu baterijos lygis yra žemas, ekrane bus atvaizduojamas [Not enough 
battery power remaining to activate Pixel Mapping] (Nepakanka baterijos 
energijos suaktyvinti pikseliø žymëjim¹) pranešimas. Tokiu atveju 
pasinaudokite kintamosios srovës adapteriu K-AC109 (ásigyjamas atskirai) 
arba naudokite pilnutinai ákraut¹ baterij¹.
OK
Pixel Mapping
Cancel
Pixel Mapping
Checks the image sensor
and corrects defective pixels
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 314  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM