Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
315
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Fotografavimo režimo nuostatø 
išrinkimas, kurios saugomos 
fotoaparate (Atmintis)
Galite pasirinkti, kurios funkcijos parametrai, išskyrus atvejus, kai 
fotoaparatas yra išjungtas. Šios funkcijos parametrai gali bûti saugomi.
1
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Memory] (Atmintis) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Memory 1] (Atmintis) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
pageidaujam¹ punkt¹.
Pasukite ratuk¹ norëdami pamatyti 
[Memory 2] (Atmintis) nustatymus.
Funkcija
Gamyklinë 
nuostata
Funkcija
Gamyklinë 
nuostata
Flash Mode (Blykstës 
režimas)
O
Cross Processing 
(Kryžminis apdorojimas)
P
Drive Mode 
(Fotografavimo 
bûdo režimas)
O
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
P
White Balance (Baltos 
spalvos balansas)
O
HDR Capture (HDR 
Fotografavimas)
P
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
O
Shooting Info Display 
(Informacijos 
atvaizdavimas ekrane)
P
Sensitivity (Jautrumas)
O
Playback Info Display 
(Atkûrimo informacijos 
atvaizdavimas)
O
EV Compensation 
(EV kompensavimas)
O
File No. (Failo numeris)
O
Flash Exposure Comp. 
(Blykstës ekspozicijos 
kompensacija)
O
Memory
MENU
Flash Mode
Drive Mode
White Balance
Sensitivity
EV Compensation
Flash Exposure Comp.
1
2
Custom Image
K-r_OPM_LIT.book  Page 315  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM