Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
316
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), 
išrinkite 
arba P.
4
Dusyk paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
O
Išjungus fotoaparato maitinim¹, nuostatos bus išsaugotos 
aparato atmintyje.
P
Nustatymai atstatomi á prieš tai buvusius, kai fotoaparatas 
išjungiamas.
• [File No.] (Failo numeris) punktui išrinkite O (Ájungta), kad bûtø galima 
pratæsti failø pavadinimø numeravim¹, net jeigu bus sukurtas naujas 
aplankas. Žr. „Failo numerio nuostatos išrinkimas“ (307 psl.).
• Kai  [R Set-up] (Nustatymas) meniu atstatyta (338 psl.), visi Memory 
nustatymai gr¹žinami á gamyklinius nustatymus.
• Jei [Shooting Info Display] (Fotografavimo informacijos rodymas) nustatyta 
á P (išjungta), statuso ekranas visada rodomas pirmiausiai kai fotoaparatas 
ájungiamas. (29 psl.)
K-r_OPM_LIT.book  Page 316  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM