Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
10
Prijungimas 
prie kompiuterio
Šiame skyrelyje yra paaiškinama, kaip fotoaparat¹ prijungti 
prie kompiuterio, ádiegti komplektuojam¹ CD-ROM ir taip 
toliau.
Nufotografuotø nuotraukø naudojimas 
kompiuteryje
 ....................................................... 318
Naudojantis Komplektuojama 
programinë áranga ..
............................................ 322
K-r_OPM_LIT.book  Page 317  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM