Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
318
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
Nufotografuotø nuotraukø 
naudojimas kompiuteryje 
Nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdai gali bûti perkeliami 
á kompiuterá sujungiant W naudojant USB kabelá ir gali bûti valdomos 
programinës árangos. 
Mes rekomenduojame prijungti arba naudoti fotoaparat¹ kartu 
su „PENTAX Digital Camera Utility 4“ komplektuojamame diske 
(S-SW110).
  Windows
  Macintosh
Operacinë 
sistema
Windows XP (SP3 ar vëlesni), Windows Vista, ar Windows 7 
(gali bûti 32-bit pritaikyti bet kuriems x64 laidos Windows.)
Procesorius
Pentium D 3.0 GHz ekvivalentas ar aukšèiau 
(rekomenduojamas Intel Core 2 Duo processor 2.0 GHz 
ekvivalentas ar aukšèiau)
RAM
2.0 GB mažiausiai (rekomenduojama 3.0 GB arba didesnës 
talpos) 
Standžiojo disko 
laisva talpa
1 GB mažiausiai (rekomenduojama 8 GB arba didesnës 
talpos) 
Ekranas
1280×800 pikseliø arba daugiau (rekomenduojama 
1920×1200 ar daugiau) su 24-bitø pilnai spalvø 
(apytikriai 16.77 milijonø spalvø) 
Kitkas
USB 2.0 jungtis turi bûti standartiškai ádiegta
Operacinë 
sistema
Mac OS X 10.4.11, 10.5, ar 10.6
Procesorius
PowerPC G5 Dual-core 2.0 GHz ar aukšèiau (Intel Core 2 Duo 
processor 2.0 GHz ar aukšèiau rekomenduojama. Universalus 
Binary formatas.)
RAM
2.0 GB mažiausiai (rekomenduojama 4.0 GB arba didesnës 
talpos)
Standžiojo disko 
laisva talpa
1 GB mažiausiai (rekomenduojama 8 GB arba didesnës 
talpos) 
Ekranas
1280×800 pikseliø arba daugiau (rekomenduojama 
1920×1200 ar daugiau) su 24-bitø pilnai spalvø (apytikriai 
16.77 milijonø spalvø) 
Kitkas
USB 2.0 jungtis turi bûti standartiškai ádiegta
K-r_OPM_LIT.book  Page 318  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM