Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
319
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
Vaizdø išsaugojimas jûsø 
kompiuteryje
Nustatykite USB sujungimo režim¹, kai jungiate kompiuterá su fotoaparatu 
su USB laidu (I-USB7). Standartinis nustatymas yra [MSC].
1
Pasirinkite [USB Connection] (USB sujungimas) 
[
R Set-up 2] (Nustatymas) meniu ir paspauskite 
kryptiná selektoriø (
5).
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[MSC] ar [PTP].
Išsamesnë informacija yra pateikta 
320 psl. skyrelyje. 
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Nuostata yra pakeista.
4
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkim¹.
Nustatyti USB sujungimo režimas
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
USB Connection
Folder Name
Create New Folder
Cancel
OK
OK
MENU
1
2
3 4
NTSC
±0
Copyright Information
MSC
PTP
K-r_OPM_LIT.book  Page 319  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM