Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
320
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
1
Ájunkite kompiuterio maitinim¹.
2
Išjunkite fotoaparat¹ ir naudodamiesi USB kabeliu, 
aparat¹ prijunkite prie kompiuterio.
Vaizdø išsaugojimas fotoaparat¹ prijungus 
prie kompiuterio
MSC ir PTP
MSC (Mass Storage Class)
Bendra paskirties tvarkyklë kontroliuojanti prietaisus prijungtus prie 
kompiuterio per USB, kaip atminties átaisus. Taip pat rodo standartinæ 
USB árenginiø kontrolæ per USB árenginiø su šia tvarkykle.
Prijungiant prietais¹, kuris palaiko USB Mass Storage Class, jûs 
galite kopijuoti, skaityti ir árašyti rinkmenas iš kompiuterio prieš 
tai neárašæ tvarkyklës.
PTP (Picture Transfer Protocol)
Protokolas, kuris leidžia perkelti nuotraukas ir valdyti fotoaparat¹ 
per USB, turi standart¹ ISO 15740.
Jûs galite keistis rinkmenomis tarp árenginø, kurie palaiko PTP prieš 
tai neárašæ tvarkyklës.
Jei nenurodyta kitaip, pasirinkite MSC kai jungiate W prie 
kompiuterio. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 320  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM