Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
321
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
3
Ájunkite fotoaparato maitinim¹.
Fotoaparatas atpažásta keièiam¹ disk¹ ar SD atminties kortelæ 
su pavadinimu 
K-r
.
Jeigu ájungus fotoaparato maitinim¹, ekrane atsiras 
K-r
 dialogo 
langas, išrinkite [Open folder to view files using Windows Explorer] 
ir spragtelëkite [OK]. 
4
Išsaugokite nufotografuotas nuotraukas jûsø 
kompiuteryje.
Kursoriaus pagalba nutempkite nuotraukas arba katalogus 
iš fotoaparato á kompiuterio kiet¹já disk¹ ar darbastalá.
5
Fotoaparat¹ atjunkite nuo kompiuterio.
K-r_OPM_LIT.book  Page 321  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM