Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
322
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
Naudojantis Komplektuojama 
programinë áranga
„PENTAX Digital Camera Utility 4“ yra pridedama CD-ROM (S-SW110). 
Naudojant PENTAX Digital Camera Utility 4, jûs galite dirbti 
su nuotraukomis, kurios išsaugotos kompiuteryje ir apdirbti RAW 
formato nuotraukas užfiksuotas su W ir reguliuoti vaizdo spalvas.
Palaikomi formatai: .bmp (BMP)/.jpg (JPEG)/.pef (rinkmenos árašomos 
PENTAX originaliu RAW formatu)/.png (PNG)/.tif 
(TIFF)/.dng (DNG formato RAW rinkmena)
Jûs galite instaliuoti programinæ árang¹ iš pridedamo kompkatinio disko.
Jeigu nustatyti keli vartotojai, tai prieš ádiegiant programinæ árang¹, reikia 
vartotojui priskirti administratoriaus teises.
1
Ájunkite kompiuterio maitinim¹.
Ásitikinkite, kad nepaleista kita programinë áranga.
2
Á CD-ROM árenginá ádëkite kompaktiná disk¹ (S-SW110).
Ekrane atsiras [PENTAX Software Installer] meniu langas.
Programinës árangos ádiegimas
Jeigu [PENTAX Software Installer] langas neatsiranda ekrane
• Windows vartotojams
1 Paleisties meniu lange spragtelëkite [My Computer].
2 Dusyk spragtelëkite [CD-ROM drive (S-SW110)] piktogram¹.
3 Dusyk spragtelëkite [Setup.exe] piktogram¹.
• Macintosh vartotojams
1 Darbalaukyje dusyk spragtelëkite CD-ROM (S-SW110) 
piktogram¹.
2 Dusyk spragtelëkite [PENTAX Installer] piktogram¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 322  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM