Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
324
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
Kai paleista PENTAX Digital Camera Utility 4 programinë áranga, atsiranda 
pasirinkimo (browser) langas.
  Naršykliø rinkinys (numatytasis parametras) 
Jûs galite atlikti valdymo funkcijas, pavyzdžiui, peržiûrëti ir tvarkyti 
nuotraukas. 
1Meniu juosta
Tai atlieka funkcijas arba nustato ávairius parametrus. 
Macintosh vartotojams, meniu juosta atsiras darbalaukio viršuje.
2Árankiø juosta
Dažniausiai naudojamos funkcijos yra kaip árankiø juostos mygtukai.
PENTAX Digital Camera Utility 4 ekranai
Šie paaiškinimai skirti Windows sistemai.
1
5
3
4
3
2
K-r_OPM_LIT.book  Page 324  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM