Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
325
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
3Valdymo panelë
Filmavimo informacija ir pasirinkti nustatymai rodomi šioje juostoje. 
Galite pakeisti skydelio kortelës rinkinius paspausdami Browser, 
Laboratory ir Custom mygtukus árankiø juostoje. 
4Failø s¹rašo polangis
Failø nuotraukø s¹rašas iš pasirinkto katalogo rodomi èia. 
5Bûsenos juosta
Rodoma informacija apie pasirinkt¹ element¹.
  Laboratorijos korteliø rinkinys (numatytasis parametras) 
Valdymo skydelis nuotraukos redagavimui atsiranda èia.
K-r_OPM_LIT.book  Page 325  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM