Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
326
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
  Individualizuotas korteliø rinkinys (numatytasis parametras) 
Á ekrano nustatymus galima nustatyti èia. [Custom] skirtuk¹ galima 
nustatyti, ar rodyti / paslëpti ávairius korteliø psulapius pagal savo 
poreikius. Su numatytais parametrais, visos kontrolës plokštës 
yra rodomas. 
Naudokitës Pagalbos informacija apie kiekvien¹ naudojam¹ program¹.
1
Paspauskite  
fotoaparato 
mygtuk¹ árankiø juostoje.
Arba pasirinkite [PENTAX Digital 
Camera Utility Help] iš [Help] meniu.
Detalios programinës árangos informacijos peržiûra
K-r_OPM_LIT.book  Page 326  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM