Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
327
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
Dël Produkto registracijos
Siekiant užtikrinti geresná servis¹, prašome atrasti laiko užregistruoti 
savo programinæ árang¹.
Paspauskite [Product Registration] 
ekrane puslapyje 3 323 psl.
Ekrane atsiras pasaulio žemëlapis, 
reikalingas registruoti produkt¹ 
internete. Jeigu jûsø asmeninis 
kompiuteris yra prijungtas prie 
interneto, spragtelëkite šalá arba 
region¹, o po to vadovaudamiesi 
pateiktomis instrukcijomis, 
užregistruokite savo programinæ 
árang¹.
Jûs galite užsiregistruoti tik jei jûsø šalis ar regionas yra parodytas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 327  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM