Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
32
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
* Nuotraukoms, užfiksuotoms su Live View, autofokuso režimas rodomas 
indikatoriui 9. 
* Indikatoriai 7 ir 21 ekrane pasirodys tik vaizdams, kuriø fotografavimui 
reikëjo panaudoti blykstæ. 
* Indikatoriai 13, 14, 15, 16, ir 24 ekrane pasirodys tik vaizdams, kuriø 
fotografavimui reikëjo panaudoti nustatytus parametrus.
* Indikatoriai 26 ir 27 nepasirodys RAW formato nuotraukose.
1
Pasukimo informacija (256 psl.)
2
Nufotografuotas vaizdas
Fotografavimo režimas (99 psl.)
Apsauga (262 psl.)
Aplanko numeris-Failo numeris 
Fotografavimo bûdo režimas 
Blykstës režimas (80 psl.)
Objektyvo židinio keitimo nuotolis
AF taškas (141 psl.)/Autofokuso 
režimas (174 psl.
10 Fokusavimo režimo ženklelis 
11 AE matavimas (125 psl.)
12 Išlaikymo ženklelis
13 Skaitmeninis filtras (169 psl.)
14 HDR Fotografavimas (227 psl.)/
Multi ekspozicija (166 psl.)/
Kryžminis apdorojimas (234 psl.)
15 Apšvietimo korekcija (225 psl.)
16 Šešëliø korekcija (226 psl.)
17 Iškraipymø korekcija (229 psl.)
18 Lateral Chromatic Aberration 
19 Diafragmos reikšmë
20 EV kompensavimas (127 psl.)
21 Blykstës ekspozicijos 
kompensavimas (86 psl.)
22 Jautrumas (107 psl.)
23 Baltos spalvos balansas (218 psl.)
24 Baltos spalvos balanso 
pareguliavimas (223 psl.)
25 Failo formatas (212 psl.)
26 Árašomo vaizdo raiška 
27 Kokybës laipsnis (179 psl.,
28 Spalvø paletë (224 psl.)
29 Sujudëjimo sumažinimas 
30 Vaizdo tonas (231 psl.)
31 Pasirenkami nuotraukos 
32 Fotografavimo data ir laikas
33 DPOF nuostata (312 psl.)
34 Árašymo trukmë
35 Garso nustatymai (180 psl.)
36 Garso tipas (179 psl.)
37 Fotografavimo režimas 
(Distancinis valdymas)
38 Kryžminis apdorojimas (234 psl.)
39 Klastojimo áspëjimo informacija
40 Fotografas (310 psl.)
41 Autoriniø teisiø savininkas 
K-r_OPM_LIT.book  Page 32  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM