Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
11
Priedas
Gamyklinës nuostatos ....................................... 330
Meniu atkûrimas ................................................. 338
Funkcijos suderinamos, naudojant 
ávairius objektyvus 
............................................. 340
CMOS sensoriaus valymas  ............................... 344
Atskirai ásigyjami priedai ................................... 349
Klaidø pranešimai  .............................................. 355
Techniniai duomenys  ........................................ 362
Žodynëlis ............................................................ 369
Rodyklë ............................................................... 374
GARANTIJOS SERTIFIKATAS  .......................... 382
K-r_OPM_LIT.book  Page 329  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM