Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
330
Pried
a
s
11
Gamyklinës nuostatos
Žemiau lentelëje yra parodytas gamykliniø nuostatø s¹rašas.
Á atmintá (315 psl.) árašyta nuostata yra išsaugoma, net ir išjungus aparato 
maitinim¹.
Pradinë nuostata
Taip:
Parametrui bus gr¹žinta gamyklinë nuostata su Reset funkcija 
(338 psl.).
Ne:
Nuostata išsaugoma, net jeigu jai buvo gr¹žinta pradinë 
nuostata.
Tiesioginiai mygtukai
[A Rec. Mode] (Árašymo režimas) Meniu
Punktas
Gamyklinë nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
Drive Mode (Fotografavimo 
bûdo režimas)
9 (Single Frame Shooting (Pavienio 
kadro fotografavimas))
Taip
Flash Mode (Blykstës režimas)
Priklausomai nuo fotografavimo režimo
Taip
White Balance (Baltos spalvos 
balansas)
F (Auto)
Taip
Sensitivity (Jautrumas)
AUTO (ISO 200 - 3200)
Taip
Punktas
Gamyklinë 
nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
Custom Image (Vartotojo vaizdas)
Bright (Šviesu)
Taip
*1
File Format (Failo formatas)
JPEG
Taip
JPEG Recorded Pixels (JPEG raiška)
E (4288×2848)
Taip
JPEG Quality (JPEG kokybë)
(Geriausia)
Taip
AF Mode (AF režimas)
f
Taip
AE Metering (AE matavimas)
(Multi-segment 
(Daugia-
segmentinis))
Taip
Select AF Point (Išrinkti AF tašk¹)
b (5 AF Points 
(AF taškai))
Taip
Cross Processing (Kryžminis apdorojimas)
Off (Išjungta)
Taip
K-r_OPM_LIT.book  Page 330  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM