Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
331
Prie
das
11
Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
Nenaudojami 
jokie filtrai
Taip
HDR Capture (HDR Fotografavimas)
Off (Išjungta)
Taip
Multi-exposure 
(Daugkartinë 
ekspozicija)
Number of Shots (Kadrø skaièius)
2 kartus
Taip
Auto EV Adjustment 
(Automatinis EV reguliavimas)
P (Išjungta)
Taip
Interval Shooting 
(Fotografavimas 
nustatytais 
intervalais)
Interval (Intervalas)
1sec. (1 s)
Taip
Number of Shots (Kadrø skaièius)
2 paveikslëliai
Taip
Start Interval (Pradžios intervalas)
Now (Dabar)
Taip
Start Time (Pradinis laikas)
12:00AM / 00:00
Taip
High-ISO NR (Aukštas ISO NR)
Auto
Taip
Slow Shutter Speed NR (Lëtas užrakto greitis NR)
Auto
Taip
Movie (Judami 
vaizdai)
Recorded Pixels (Raiška)
b (1280×720, 
16:9)
Taip
Quality Level (Kokybës lygis)
(Geriausia)
Taip
Sound (Garsas)
g (Ájungta)
Taip
Cross Processing (Kryžminis 
apdorojimas)
Off (Išjungta)
Taip
Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
Nenaudojami 
jokie filtrai
Taip
Movie Aperture Control (Filmavimo 
diafragmos nustatymas)
Fixed 
(Fiksuojama)
Taip
Shake Reduction (Sujudëjimo 
sumažinimas)
l (Išjungta)
Taip
Live View 
(Tiesioginë 
peržiûra)
Autofocus Method 
(Autofokusavimo Metodas)
I (Face 
Detection AF)
Taip
Show Grid (Tinklelio rodymas)
Off (Išjungta)
Taip
Info Overlay
O (Ájungta)
Taip
Histogram (Histograma)
P (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area (Šviesi/tamsi zona)
P (Išjungta)
Taip
Instant Review 
(Greita peržiûra)
Display Time (Atvaizdavimo 
trukmë)
1sec. (1 s)
Taip
Histogram (Histograma)
P (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area (Šviesi/tamsi zona)
P (Išjungta)
Taip
Enlarge Instant Review 
(Padidinta greita peržiûra) 
O (Ájungta)
Taip
Punktas
Gamyklinë 
nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 331  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM