Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
332
Pried
a
s
11
D-Range Setting 
(D-Diapazono 
nsutatymas)
Highlight Correction 
(Šviesos korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Shadow Correction 
(Šešëliø korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Lens Correction 
(Objektyvo 
korekcija)
Distortion Correction (Iškraipymø 
korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Lat-Chromatic-Ab Adj (Chromatiniø 
oberacijø korekcija)
Off (Išjungta)
Taip
Color Space (Spalvø paletë)
sRGB
Taip
RAW File Format (RAW failo formatas)
PEF
Taip
Green Button 
(Green 
mygtukas)
Gr
een Bu
tt
on
 (G
ree
n
 my
g
tu
k
a
s
)
Green Button (Green mygtukas)
Green Button 
(Green mygtukas)
Taip
Custom Image (Vartotojo 
vaizdas) 
Taip
Optical Preview (Optinë 
peržiûra
Taip
Digital 
Preview 
(Skaitmeninë 
peržiûra
Histogram 
(Histograma)
P (Išjungta)
Taip
Bright/Dark 
Area (Šviesi/
tamsi zona)
P (Išjungta)
Taip
Enlarge Instant 
Review 
(Padidinta 
greita peržiûra) 
O (Ájungta)
Taip
Digital Filter (Skaitmeninis 
filtras) 
Taip
Cross Processing (Kryžminis 
apdorojimas) 
Taip
One Push File 
Format (Vieno 
paspaudimo 
formatas) 
Cancel after 1 
shot (Atšaukti 
po 1 kadro)
O (Ájungta)
Taip
JPEG/RAW/
RAW+ Failo 
formatas
Visi RAW+
Taip
Action in M Mode (Veiksmas M 
režime)
P LINE
Taip
E-dial in Program (ratukas 
programuojamu režimu)
P SHIFT
Taip
AF/AE-L Button (AF/AE-L Mygtukas)
Enable AF1 
(Galima AF)
Taip
Punktas
Gamyklinë 
nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 332  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM