Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
333
Prie
das
11
*1 Parametrai apibrëžti [Custom Image] (Vartotojo vaizdas) yra atkurti.
*2 Nustatymai gr¹žinami á [Green Button] (Green mygtukas) po atkurimo.
Atkûrimo režimo paletë
*1 Parametrai apibrëžti [Digital Filter] (Skaitmeninis filtras) yra atkurti.
Memory 
(Atmintis)
Cross Processing (Kryžminis 
apdorojimas), Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras), HDR Capture 
(HDR Fotografavimas), Shooting 
Info Display (Informacijos 
atvaizdavimas ekrane)
P (Išjungta)
Taip
Kitos, nei anksèiau minëtos 
funkcijos
O (Ájungta)
Taip
Shake Reduction (Sujudëjimo sumažinimas)
k (Ijungta)
Taip
Input Focal Length (Židinio nuotolio ávestis)
35 mm
Taip
Punktas
Gamyklinë nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
Image Rotation (Vaizdo pasukimas)
Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
Toy Camera (Žaislinis 
fotoaparatas)
Taip 
Resize (Vaizdo dydžio pakeitimas)
Didžiausias dydis, priklausomai 
nuo nustatymo
Cropping (Apkirpimas)
Didžiausias dydis, priklausomai 
nuo nustatymo
Slideshow (Skaidriø rodymas)
Taip
RAW Development 
(RAW apdorojimas)
File Format (Failo formatas): 
JPEG
Recorded Pixels (Raiška): 
E
Quality Level (Kokybës lygis): 
C
Taip
Index (Rodyklë)
Image Comparison (Vaizdo 
sugretinimas)
Protect (Apsauga)
Ne
DPOF
Ne
Movie Editing (Filmavimo redagavimas)
IrSimple
Dueling Images (Vaizdø dubliavimas)
Punktas
Gamyklinë 
nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 333  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM