Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
334
Pried
a
s
11
[Q Playback] (Atkûrimo režimas) Meniu
[R Set-up] (Nustatymas) Meniu
Punktas
Gamyklinë nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
Slideshow 
(Skaidriø 
rodymas)
Interval (Intervalas)
3 sec. (3 s)
Taip
Screen Effect 
(Ekrano efektas)
Off (Išjungta)
Taip
Repeat Playback 
(Atkûrimo 
pakartojimas)
P (Išjungta)
Taip
Quick Zoom (Greitas artinimas)
Off (Išjungta)
Taip
Bright/Dark Area (Šviesi/tamsi zona)
P (Išjungta)
Taip
Auto Image Rotation (Automatinis vaizdo 
pasukimas)
O (Ájungta)
Taip
IrSimple
Automatic Resizing 
(Auto keitimas)
i
Taip
Transmission 
Method (Siuntimo 
metodas)
Standard (Standartinë) 
(IrSimple)
Taip
Delete All Images (Ištrinti visus vaizdus)
Punktas
Gamyklinë nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
Language/
u
Priklausomai nuo 
gamyklinës nuostatos
Ne
Date Adjustment (Datos nustatymas)
Priklausomai nuo 
gamyklinës nuostatos
Ne
World Time 
(Pasaulio 
laikas)
World Time setting (Pasaulio 
laiko nuostata)
W (Hometown (Namø 
miestas))
Taip
Hometown (Namø miestas) 
(City (Miestas))
Priklausomai nuo 
gamyklinës nuostatos
Ne
Hometown (Namø miestas) 
(DST (Vasaros laikas))
Priklausomai nuo 
gamyklinës nuostatos
Ne
Destination (Atvykimo vieta) 
(City (Miestas))
Taip pat kaip Hometown
Ne
Destination (Atvykimo vieta) 
(DST (Vasaros laikas))
Taip pat kaip Hometown
Ne
Text Size (Šrifto dydis)
Priklausomai nuo 
gamyklinës nuostatos
Ne
Beep 
(Pyptelëjimas)
Volume (Garsas)
3
Taip
Setting (Nustatymas)
Visi O (ájungta)
Guide Display (Vadovo atvaizdavimas)
3 sec. (3 s)
Taip
Status Screen (Bûsenos ekranas)
1
Taip
K-r_OPM_LIT.book  Page 334  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM